top of page
bgImage

Onze algemene voorwaarden en leveringscondities

Prijs, zet en drukfouten op deze website voorbehouden.

1.Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Slooijer tuin ontwerp advies bureau, hierna te noemen Slooijer tuinen, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Slooijer tuinen gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

2.Eigendomsovergang en risico

1.Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk te niet gaan, voor de koper. Het transport vangt aan op het moment dat de goederen de de leverancier hebben verlaten.

2.Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Slooijer tuinen zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Slooijer tuinen voldaan heeft.

3.Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezit loos pand.

4.Bij verlies, diefstal, inbeslagneming ed. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Slooijer tuinen te melden.

5.Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

6.Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

3.Levering 1.De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip als vermeld op de factuur, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke alsdan vermeld zal staan op de factuur.

2.Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Slooijer tuinen na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.

3.De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.

4.Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Slooijer tuinen redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuur geweld, vorst en staking.

5.Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Slooijer tuinen bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

4.Ontvangst en reclames 1.De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.

2.Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

3.Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

4.Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Slooijer tuinen en franco verzending. Karton en emballage worden nimmer teruggenomen.

5.Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Slooijer tuinen is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

6.Prijzen en betaling 1.Indien de kostprijs van de door Slooijer tuinen verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoer prijzen, prijs wijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Slooijer tuinen gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Slooijer tuinen zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen.

2.Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze termijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 B.W.

3.Indien de koper niet binnen de in lid 2 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van

1,5% per maand, of gedeelte van een maand.

4.Indien Slooijer tuinen tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor de incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.Betaling kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

7. Ontbinding1.In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Slooijer tuinen gesloten overeenkomst, heeft Slooijer tuinen het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Slooijer tuinen tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.

2.Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling,aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Slooijer tuinen door de koper op de hoogte is gesteld.

3.Indien Slooijer tuinen besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

8.Aansprakelijkheid1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Slooijer tuinen gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

2.In het bijzonder aanvaardt Slooijer tuinen geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Slooijer tuinen verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

9.Wijziging van deze algemene voorwaarden Slooijer tuinen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Slooijer tuinen is bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

10.Geschillen Alle, door Slooijer tuinen als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, worden in eerste aanleg uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat materialen op statiegeld pallets worden geleverd, de kosten van statiegeld pallets kan varieeren. Bij bestratingsmaterialen (hoe zorgvuldig ook geselecteerd) blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering mogelijk. Het verdient aanbeveling om grotere partijen in één keer te bestellen en af te nemen.

Teveel bestelde materialen kunnen retour gebracht worden, mits onbeschadigd en niet speciaal besteld. Indien u materiaal retour brengt, crediteren wij het aankoopbedrag minus 25% handlingskosten.

Indien wij materialen retour moeten halen, gelden hiervoor speciale transport tarieven. Dit tarief wordt bepaald aan de hand van het retour te halen materiaal, doch zal altijd minimaal € 70,00 bedragen.

Statiegeld pallets dienen binnen drie maanden te worden geretourneerd onder vermelding van het eerdere afleveradres. Statiegeld pallets worden echter niet retour gehaald!

Daar de chauffeur meerdere los adressen op een dag heeft en er onderweg van alles kan gebeuren, is het voor ons onmogelijk om een exacte bezorg tijd af te spreken.

Wijzigingen in geplaatste bestellingen kunnen tot 48 uur voor de levering worden geaccepteerd, mits er geen wijzigingen worden doorgegeven in speciaal voor u bestelde artikelen. Daarna is uw bestelling in behandeling genomen en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Klachten over de geleverde materialen moeten binnen 24 uur na levering worden gemeld.

Bestellingen op woonerven, campings en andere, voor een vrachtauto, onbereikbare plaatsen worden gelost op de dichtstbijzijnde, voor de vrachtauto bereikbare, plaats, uitsluitend via een verharde weg. Plaats van lossen wordt door de chauffeur bepaald.

Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

De Waarborg van de fabrikant of handelaar kan nooit verder gaan dan (tot) eenvoudige vervanging vangebrekkige (erkende) waren, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst.

gebrekkige (erkende) waren, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst.

Alle in deze genoemde prijzen zijn gebaseerd op een betalingstermijn van maximaal 21 dagen na factuurdatum.

Materialen dienen ter plaatse van bezorging gecontroleerd te worden.

Er dient altijd iemand aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen en de vrachtbrief voor goede ontvangst te ondertekenen.

Bewaar altijd aankoopnota's, vrachtbrieven, en labels van pakketten i.v.m. productiedata en garantie.

Alle genoemde gewichten zijn bij benadering. Het gewicht is altijd afhankelijk van de omstandigheden

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Op al onze aanbiedingen, verkopen, leveringen en/of diensten zijn onze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden.

Veel van deze producten zijn voor onze leveranciers wel uit voorraad leverbaar. Derhalve kunnen we ze wel snel binnen krijgen. Houd er echter wel rekening mee dat deze producten vaak niet retour worden genomen, aangezien ze speciaal voor u zijn besteld.

bottom of page